Ve dnech 17.4 a 18.4 2019 byl v naší obci proveden inženýrskogeologický průzkum.

Ve dnech 17.4 a 18.4 2019 byl v naší obci proveden inženýrskogeologický průzkum. Je realizován jako podklad projektové dokumentace na výstavbu kanalizace v obci Jedousov, s ČOV umístěnou při jejím severovýchodním okraji, v blízkosti Veselského potoka. Dle poskytnutých informací se hloubka navržených kanalizačních stok pohybuje většinou v rozmezí 2,00 - 4,00 m pod povrchem terénu. Základová spára ČOV a čerpací stanice výtlaku k ČOV je uvažována v úrovni -5,50 m p. t. Průzkum se zaměřuje na charakteristiku geologického prostředí a hydrogeologických poměrů, klasifikaci základových půd a stanovení jejich geotechnických charakteristik (fyzikálně mechanické a přetvárné vlastnosti) v místech ČS a ČOV, na určení tříd těžitelnosti místních zemin a hornin a na možnosti zpětného využití výkopku z kanalizačních stok.  Na základě vlastností horninového podloží bude upřesněný rozsah gravitační nebo tlakové kanalizace.

Jiří Kožený starosta